امروز ختم داریم، فردا تولد، پس فردا عروسی...

یعنی ادامه این چرخه عجیب چی میشه؟

  

  

  

  

+مسابقه کتابخوانی عطار تمدید شد.