فلکه کوزه گری (**) -سفال فروشی - ظهر - نزدیک عید

 

 - آقا این لیوانای سفالیتون چند؟

 - اینا دونه ای چهار تومن. حالا... سه تومن.

 

  

چند دقیقه بعد: 

 

 - آقا چند شد؟

 - چند تا برداشتی؟

 - دو تا.

 - خو... پنج تومن بده.

 

 

 

+ به نظر شما چرا از دونه ای چهار تومن، رسید به دونه ای دو و پونصد؟

 

 

 *عنوان اشاره دارد به این رباعی خیام:

در کارگه کوزه گری رفتم دوش

دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش

ناگه یکی کوزه برآورد خروش

کو کوزه گر و کوزه خر و کوزه فروش

 

و همچنین اشاره داره به من کوزه خر،  و اون آقایی که هم کوزه گر بود و هم کوزه فروش!

 

**فلکه کوزه گری شیراز، یه میدونه که توش سه تا کوزه بزرگ هست و از توشون هم آب میاد بیرون! و کنار فلکه چند تا مغازه کوزه فروشی هست.