چیزهای خیلی زیادی در هر ثانیه ذهنم را مشغول می کند.

از چرت و پرت گرفته تا مفاهیم علمی ، انسانی ، دینی و ...

تصمیم گرفتم هر چه که ذهنم را مشغول کرد، به جای آنکه به قول انگلیسی زبان ها over think کنم، آنها را اینجا بنویسم.

بلکه از دستشان خلاص شدم!

#چه حرف ها که در درونم مگفته می ماند    خوشا به حال شما که شاعری بلدید*

* رضا احسان پور