لیست تصحیح شده کارهایی که باید تا جوان هستم و میتوانم انجام دهم:

  • ...
  •  باز کردن یک حساب و پس انداز کردن مقداری پول به صورت ماهانه برای حقوق پرستارم برای زمانی که پیر و علیل و خوار شدم .
  • خرید یک قبر و پس انداز کردن خرج کفن و دفن و مسائل مربوطه
  • ...