سرو چمان من چرا میل چمن نمی‌کند؟

همدم گل نمی‌شود، یاد سمن نمی‌کند؟

     

احتمالاً دلبر افسرده شده...