رک بگم؛ هیچ کدومتون به هیچ دردی نمی خورید.

.

.

نگران بودم که کی میخواید این جمله رو بگید.

دیر شده بود.