شب - درون اتوبوس :

بغل دستی (با هیجان زیاد) : وااااای .... تارااااا.... یه خبر....

.

.

.

.

.

پونه سگ خریده! 

من: :| 😐